en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
黍油麦秀
Pinyin
shǔ yóu mài xiù
Explanation
Meaning
以之为亡国之痛的感叹。
Context
《尚书大传》卷二:“微子朝周,过殷故墟,见麦秀之蕲蕲兮……曰:此父母之国。乃为《麦秀之歌》,曰:‘麦秀渐渐兮,禾黍油油。彼狡童兮,不我好仇!’”按,《史记·宋微子世家》亦载此事,“微子”作“箕子”。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s