en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
曙后星孤
Pinyin
shǔ hòu xīng gū
Explanation
Meaning
曙:破晓时光。旧称仅遗孤女。
Context
唐·孟棨《本事计·征咎》:“崔曙进士作《明堂火珠诗试帖》曰:‘夜来双月满,曙后一星孤。’当时以为警句。及来年,曙卒,唯一女名星星。人始悟其自谶也。”
Example
~,留得传家一砚无? ◎清·朱祖谋《减字木兰花·八哀》词
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s