en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
算沙抟空
Pinyin
suàn shā tuán kōng
Explanation
Meaning
《太平御览》卷七四引《鲁连子》:“ 淄 澠 之沙,計兒不能數。”《庄子·逍遥游》:“鵬之徙於南冥也,水擊三千里,摶扶摇而上者九萬里。”后以“算沙摶空”谓驾御繁难,能人之所不能。 清 黄宗羲 《黄泽望圹志》:“故相宗性海,即彼教中之耑門者,尚且入而迷其向背。 澤望 乃能算沙摶空,其精也,乃其所謂憤憾之甚者耶。”摶空,一本作“搏空”,疑误。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.491s