en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
算尽锱铢
Pinyin
suàn jìn zī zhū
Explanation
Meaning
极微小的数量也要算。谓苛敛钱财。 清 昭槤 《啸亭续录·吴制府》:“其父爲 西安 駐防,家甚富,嘗牟利於主算者,主算者算盡錙銖,其父猶以爲未足。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s