en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
堂上一呼,阶下百诺
Pinyin
táng shàng yī hū jiē xià bǎi nuò
Explanation
Meaning
诺:答应。堂上一声呼唤,阶下齐声答应。多形容旧时豪门权贵威势烜赫,侍从和奉承的人很多。
Context
《吕氏春秋·过理》:“宋王大悦,饮酒室中。有呼万岁者,堂上尽应;堂上已应,堂下尽应。门外庭中闻之,莫敢不应。”
Example
~。 ◎元·无名氏《举案齐眉》第二折
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s