en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
吐珠于泽,谁能不含
Pinyin
tǔ zhū yú zé shuí néng bù hán
Explanation
Meaning
谓明珠出于水泽,则人皆取而含之。比喻君权旁落,则人皆谋夺之。《後汉书·翟酺传》:“臣恐威權外假,歸之良難,虎翼一奮,卒不可制。故 孔子 曰:‘吐珠於澤,誰能不含。’” 李贤 注:“《春秋保乾圖》曰:‘臣功大者主威侵,權并族害己姦行,吐珠於澤,誰能不含。’諭君之權柄外假,則必競取以爲己利,猶珠出於澤中,誰能不含取以爲己寶也。吐猶出也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s