en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
渭川千亩
Pinyin
wèi chuān qiān mǔ
Explanation
Meaning
用以言竹之繁茂。
Context
《史记·货殖列传》:“齐鲁千亩桑麻;渭川千亩竹……此其人皆与千户侯等。”
Example
~,淇泉菉竹,西北且然,况潇湘、云梦之间,洞庭、青草之外;何在非水,何在非竹也! ◎清郑燮《为马秋玉画扇》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s