en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
畏天爱民
Pinyin
wèi tiān ài mín
Explanation
Meaning
敬畏上天,爱怜下民。 宋 陆游 《上殿札子》之三:“祖宗畏天愛民,子孫皆當取法。”亦作“ 畏天恤民 ”。 宋 朱熹 《辞免进职奏状》:“伏念臣昨以孤愚誤叨臨遣,仰瞻玉色,既閔然有畏天恤民之誠,而聖訓丁寧又無非惻怛焦勞之實。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s