en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
我醉欲眠
Pinyin
wǒ zuì yù mián
Explanation
Meaning
我醉了,想睡觉。指为人真诚直率。
Context
《宋书·陶潜传》:“贵贱造之者,有酒辄设。潜若先醉,便语客:‘我醉欲眠,卿可去。’其直率如此。”
Example
两人对酌山花开,一杯一杯复一杯。~卿且去,明朝有意抱琴来。 ◎唐·李白《山中与幽人对酌》诗
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s