en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
无面目见江东父老
Pinyin
wú miàn mù jiàn jiāng dōng fù lǎo
Explanation
Meaning
以之为羞见故乡人之典实。
Context
语本《史记·项羽本纪》:“於是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长檥船待……项王笑曰:‘天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s