en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
无天于上,无地于下
Pinyin
wú tiān yú shàng wú dì yú xià
Explanation
Meaning
原指军将临战奋不顾身。
Context
《尉缭子·武议》:“将者死官也。故不得已而用之。无天於上,无地於下,无主於后,无敌於前。”
Example
其临敌决战,不顾必死,无有二心。是故~,无敌於前,无主於後,进不求名,退不避罪。 ◎《淮南子·兵略训》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s