en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
屋下盖屋
Pinyin
wū xià gài wū
Explanation
Meaning
同“ 屋下架屋 ”。
宋 邵伯温 《闻见前录》卷十九:“﹝ 邵康節 ﹞平生不爲訓解之學,嘗曰:‘經意自明,苦人不知耳。屋下蓋屋,牀上安牀,滋惑矣。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s