en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
乌衣之游
Pinyin
wū yī zhī yóu
Explanation
Meaning
指亲属间文酒赏会。
Context
《宋书·谢弘微传》:“混风格高峻,少所交纳,唯与族子灵运、瞻、矅、弘微并以文酒赏会。尝共宴处,居在乌衣巷,故谓之乌衣之游,混五言诗所云‘昔为乌衣游,戚戚皆亲侄’者也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s