en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
乌有先生
Pinyin
wū yǒu xiān shēng
Explanation
Meaning
虚拟的人名或事物。
Context
汉·司马相如《子虚赋》:“楚使子虚使于齐,王悉发车骑,与使者出畋。畋罢,子虚过姹乌有先生,亡是公存焉。”
Example
岂意青州六从事,化为乌有一先生。 ◎宋·苏轼《章质夫送酒六壶书至而酒不达戏作小诗问之》诗
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s