en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
袭常缀琐
Pinyin
xí cháng zhuì suǒ
Explanation
Meaning
袭用常言,堆砌琐语。谓行文风格不高。 清 方苞 《书<归震川文集>後》:“ 震川 之文,鄉曲應酬者十六七,而又徇請者之意,襲常綴瑣,雖欲大遠於俗言,其道無由。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s