en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
习以成性
Pinyin
xí yǐ chéng xìng
Explanation
Meaning
1.原谓养成习惯即成本性。 北齐 刘昼 《新论·风俗》:“人居此地,習以成性,謂之俗焉。” 唐 白居易 《策项》:“臣聞人無常心,習以成性;國無常俗,教則移風。”2.一般用以指坏习惯不易改变。 宋 司马光 《乞罢保甲招置长名弓手札子》:“鄉村無賴子弟……飲博遊蕩,習以成性。” 宋 罗大经 《鹤林玉露》卷十三:“由是而之習以成性,居官則不畏三尺,任職則不畏簡書,攫金則不畏市人。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.62s