en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
袭冶承弓
Pinyin
xí yě chéng gōng
Explanation
Meaning
谓继承父业。语本《礼记·学记》:“良冶之子,必學爲裘;良弓之子,必學爲箕。” 明 陈汝元 《金莲记·就逮》:“枕經籍史,銷燈火於三餘;襲冶承弓,覬風雲於一旦。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s