en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
嬉笑怒骂,皆成文章
Pinyin
xī xiào nù mà jiē chéng wén zhāng
Explanation
Meaning
指不拘题材形式,任意发挥,皆成妙文。
Context
宋·黄庭坚《东坡先生真赞》之一:“东坡之酒,赤壁之笛,嬉笑怒骂,皆成文章。”
Example
东坡~;不过一时兴到语,不可以词害意。 ◎清·袁枚《随园诗话》卷七
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s