en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
惨緑少年
Pinyin
càn cǎn
English
miserable / wretched / tragic / seriously / cruel / inhuman / badly
Explanation
Meaning
唐 张固 《幽闲鼓吹》:“ 潘孟陽 初爲户部侍郎,太夫人憂惕,謂曰:‘以爾人材,而在丞郎之位,吾懼禍之必至也。’户部解喻再三,乃曰:‘不然,試會爾列,吾觀之。’因徧招深熟者。客至,夫人垂簾視之,既罷會,喜曰:‘皆爾之儔也,不足憂矣,末座慘緑少年何人也?’答曰:‘補闕 杜黄裳 。’夫人曰:‘此人全别,必是有名卿相。’” 宋 钱易 《南部新书》己、 宋 宋谠 《唐语林·识鉴》、 宋 孔平仲 《续世说·贤缓》均载有此事。本指穿淡绿衣衫的少年。后称风度翩翩的青年男子为“慘绿少年”,本此。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s