en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
西施捧心
Pinyin
xī shī pěng xīn
Explanation
Meaning
同“ 西子捧心 ”。
宋 马永卿 《嬾真子》卷一:“僕讀至此,始悟 莊子 之言曰: 西施 捧心而嚬,鄰人效之,人皆棄而走,且美人之容,或笑或嚬,無不佳者,如 屈子 以笑爲宜,而 莊子 以嚬爲美也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.365s