en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
析言破律
Pinyin
xī yán pò lǜ
Explanation
Meaning
指巧说诡辨,曲解律令。
Context
《礼记·王制》:“析言破律,乱名改作,执左道以乱政,杀。”
Example
尚书奏:‘……今楷(襄楷)不陈损益,而务~,违背经义,伪托神灵。’于是论楷司完寇。 ◎晋袁宏《后汉纪·桓帝纪下》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s