en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
遐方絶域
Pinyin
xiá fāng jué yù
Explanation
Meaning
边远偏僻的地区。 宋 李清照 《<金石录>後序》:“後二年,出仕宦,便有飯蔬衣綀,窮遐方絶域,盡天下古文奇字之志。” 明 胡应麟 《少室山房笔丛·四部正讹下》:“《山海經》之稱 禹 也,名山大川,遐方絶域,固本治水作貢之文。”亦作“ 遐方絶壤 ”。 宋 陆游 《上殿札子》之三:“ 慶歷 、 皇祐 之盛,復見於今,雖遐方絶壤,皆當梯航而至矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s