en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
夏虫语冰
Pinyin
xià chóng yǔ bīng
Explanation
Meaning
比喻人囿于见闻,知识短浅。
Context
语出《庄子·秋水》:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也。”
Example
不审倚伏之机,不明顺逆之故,是犹醯鸡处瓮,别有一天,~,莫知其候也。 ◎清王韬《六合将混为一》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.751s