en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
下陵上替
Pinyin
xià líng shàng tì
Explanation
Meaning
在下者凌驾于上,在上者废弛无所作为。谓上下失序,纲纪废坠。陵,通“凌”。
Context
《左传·昭公十八年》:“于是乎下陵上替,能无乱乎?”
Example
~,虽令不从,此其效也。 ◎明·刘基《春秋明经·城费叔弓帅师围费》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.662s