en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
相门有相
Pinyin
xiàng mén yǒu xiàng
Explanation
Meaning
宰相门里还出宰相。旧指名门子弟能继承父兄事业。
Context
《史记·孟尝君列传》:“文闻将门必有将,相门必有相。”
Example
上目送之久,谓朱异曰:“可谓相门有相。” ◎《南史·王训传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s