en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
相视而笑,莫逆于心
Pinyin
xiāng shì ér xiào mò nì yú xīn
Explanation
Meaning
莫逆:彼此情投意合,非常相好。形容彼此间友谊深厚,无所违逆于心。
Context
《庄子·大宗师》:“子祀、子舆、子犁、子来四人相与语曰:‘孰能以无为首,以生为脊,以死为尻,孰知生死存亡之一体者,吾与之友矣。’四人相视而笑,莫逆于心,遂相与为友。”
Example
只要摊出我的杂感来,便可以做他们的“蓝谱”,“~”了。 ◎鲁迅《而已集·“意表之外”》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s