en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
笑中有刀
Pinyin
xiào zhōng yǒu dāo
Explanation
Meaning
同“ 笑裏藏刀 ”。
唐 白居易 《天可度》诗:“看不見 李義府 之輩笑欣欣,笑中有刀潛殺人。”《旧唐书·李义府传》:“ 義府 貌狀温恭,與人語必嬉怡微笑,而褊忌陰賊,既處權要,欲人附己,微忤意者,輒加傾陷,故時人言 義府 笑中有刀。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s