en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
箫心剑态
Pinyin
xiāo xīn jiàn tài
Explanation
Meaning
犹言幽情侠骨。 龚自珍 《湘月》词自注引 洪子骏 《金缕曲》词:“俠骨幽情簫與劍,問簫心劍態誰能畫?” 柳亚子 《将归留别海上诸子》诗:“簫心劍態愁無那,馬角烏頭恨未賒。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s