en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
兴亡继絶
Pinyin
xīng wáng jì jué
Explanation
Meaning
同“興滅繼絕”。
《南史·宋纪上》:“興亡繼絶,俾昏作明,元勳至德,朕實攸賴。”《周书·萧岿传》:“ 梁 主既失 江 南諸郡,民少國貧。朝廷興亡繼絶,理宜資贍,豈使 齊桓 、 楚莊 獨擅救 衛 復 陳 之美。” 唐 刘知幾 《史通·模拟》:“ 狄 滅二國,君死城屠。 齊桓 行霸,興亡繼絶。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s