en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
絮酒炙鸡
Pinyin
xù jiǔ zhì jī
Explanation
Meaning
《後汉书·徐稺传》“設雞酒薄祭” 李贤 注引 三国 吴谢承 《後汉书》:“ 稺 諸公所辟雖不就,有死喪負笈赴弔。常於家豫炙雞一隻,以一兩緜絮漬酒中,暴乾以裹雞,......以水漬緜使有酒氣,斗米飯,白茅爲藉,以雞置前,醊酒畢,留謁則去,不見喪主。”后以“絮酒炙雞”指菲薄的祭品。 明 方孝孺 《与讷斋先生书》:“伏枕呻吟作一文,謹奉去,朔日奠,望令祝史對靈几前讀之,以泄殄瘁之哀,絮酒炙雞,恐不蠲潔,不復賫上。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s