en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
察察而明
Pinyin
chá chá ér míng
Explanation
Meaning
谓在细枝末节上用心,而自以为明察。
Context
《晋书·皇甫谧传》:“若乃圣帝之创化也,参德乎二皇,齐风乎虞夏,欲温温而和畅,不欲察察而明切也。”
Example
勿浑浑而浊,勿皎皎而清,勿没没而闇,勿~。 ◎《旧唐书·文苑传上·张蕴古》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s