en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
燕巢卫幕
Pinyin
yàn cháo wèi mù
Explanation
Meaning
比喻处境非常危险。
Context
《孔子家语·正论》:“卫孙文子得罪于献公,居戚。公卒未葬,文子击钟焉。延陵季子适晋过戚,闻之曰:‘异哉!夫子之在此,犹燕子巢于幕也,惧犹未也,又何乐焉?君又在殡,可乎?’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s