en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
掩恶扬善
Pinyin
yǎn è yáng shàn
Explanation
Meaning
指对待别人讳言其过恶,称扬其好处。
Context
汉·班固《白虎通·谥》:“天子崩,大臣至南郊谥之者何?以为人臣之义莫不欲褒其君,掩恶扬善者也。”
Example
而小异于肇者,不书人之过恶,以谓职非史官,而~者,君子之志也。 ◎宋·欧阳修《归田录》卷二
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s