en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
掩口胡卢
Pinyin
yǎn kǒu hú lú
Explanation
Meaning
胡卢:笑貌。捂着嘴笑,指暗笑,窃笑。
Context
南朝·宋·范晔《后汉书·应劭传》:“昔郑人以干鼠为璞,鬻之于周;宋愚夫亦宝燕石,缇漝十重。夫睹之者掩口卢胡而笑,斯文之族,无乃类旃。”
Example
视成所蓄,~而笑。 ◎清·蒲松龄《聊斋志异·促织》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s