en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
遗落世事
Pinyin
yí luò shì shì
Explanation
Meaning
指遗忘弃置世俗之事。
Context
《晋书·阮籍传》:“籍闻步兵厨营人善酿,有贮酒三百斛,乃求为步兵校尉。遗落世事,虽去佐职,恒游府内,朝宴必与焉。”
Example
顷观《松林文献》,称其~,晨夕一编,行不识路,坐不知寒暑。 ◎清·陈康祺《郎潜纪闻》卷九
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s