en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
遗老孤臣
Pinyin
yí lǎo gū chén
Explanation
Meaning
指改朝换代后已经失势而仍效忠前朝的老臣。
Context
李大钊《警告全国父老书》:“昔者改姓易代,兴亡倏忽,一二遗老孤臣,不忍见宗社之倾,君父之辱,犹或黄冠草履,歌哭空山,乱礁穷岛,相望饮泣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s