en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
遗迹谈虚
Pinyin
yí jì tán xū
Explanation
Meaning
指舍弃根据而空谈玄虚。
Context
宋·程大昌《〈演繁露〉序》:“然有退之(韩愈)之学则可,无退之之学而遗迹谈虚,恐援据所及,金根金银或相贸易,并可赧矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.977s