en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
萤灯雪屋
Pinyin
yíng dēng xuě wū
Explanation
Meaning
指勤学苦读。同“萤窗雪案”。
Context
宋·叶適《石洞书院记》:“游之兴废,家之盛衰占焉;学之兴废,人之盛衰占焉。学不待地也,萤灯雪屋,苟取尺寸,而圣贤之业可成矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s