en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
蝇声蛙躁
Pinyin
yíng shēng wā zào
Explanation
Meaning
苍蝇、青蛙无休止地叫。比喻低劣的、无病呻吟的诗文。
Context
清·钱谦益《〈范玺卿诗集〉序》:“今也生乎百世之下,欲以其蝇声蛙躁,追配古人,俪然以李杜相命,浸假而膏唇拭舌,訾议其短长,蜉蝣撼大树,斯可为一笑已矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s