en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
蝇声蚓窍
Pinyin
yíng shēng yǐn qiào
Explanation
Meaning
犹言蝇声蛙噪。 清 钱谦益 《<孙幼度诗>序》:“ 幼度 之詩,有光熊熊然,有氣灝灝然……非猶夫衰世之音,蠅聲蚓竅,魈吟而鬼哭者也。”参见“ 蠅聲蛙噪 ”。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s