en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
蝇声蛙噪
Pinyin
yíng shēng wā zào
Explanation
Meaning
苍蝇、青蛙无休止地叫。比喻低劣的、无病呻吟的诗文。 清 钱谦益 《<范玺卿诗集>序》:“今也生乎百世之下,欲以其蠅聲蛙噪,追配古人,儷然以 李 杜 相命,浸假而膏唇拭舌,訾議其短長,蜉蝣撼大樹,斯可爲一笑已矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s