en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
愚者千虑,或有一得
Pinyin
yú zhě qiān lǜ huò yǒu yī dé
Explanation
Meaning
指愚钝人的许多思虑中总会有一些可取之处。常以谦指己见。
Context
唐·林蕴《上宰相元衡宏靖论兵书》:“苟有妖孽,某安敢不隳裂肝胆,为相公之腹心乎。愚者千虑,或有一得。伏愿相公少赐采择焉。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.677s