en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
鱼升龙门
Pinyin
yú shēng lóng mén
Explanation
Meaning
比喻举业成功或地位高升。
Context
语出《辛氏三秦记》:“河津一名龙门,禹凿山开门,阔一里馀,黄河自中流下,而岸不通车马。每逢春之际,有黄鲤鱼逆流而上,得过者便化为龙。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s