en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
玉巵无当
Pinyin
English
jade
Explanation
Meaning
亦作“ 玉卮無當 ”。
《韩非子·外储说右上》:“一日, 堂谿公 見 昭侯 曰:‘今有白玉之巵而無當,有瓦巵而有當,君渴將何以飲?’君曰:‘以瓦巵。’”谓玉杯无底。当,底。后多比喻东西虽好,却无用处。 晋 左思 《<三都赋>序》:“且夫玉巵無當,雖寳非用;侈言無驗,雖麗非經。” 南朝 梁元帝 《金楼子·杂记上》:“桂華無實,玉卮無當。” 唐 刘知幾 《史通·论赞》:“若 袁彦伯 之務飾玄言, 謝靈運 之虚張高論,玉巵無當,曾何足云。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·真生》:“酒欲盡, 真 搜篋出飲器,玉卮無當,注杯酒其中,盎然已滿。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s