en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
陈古刺今
Pinyin
chén gǔ cì jīn
Explanation
Meaning
即借古讽今。借评论古代某人某事的是非曲直,影射现实。
Context
《诗·王风·大车序》:“《大车》,刺周大夫也。礼义陵迟,男女淫奔,故陈古刺今,大夫不能听男女之讼焉。”
Example
若其隐辞寓意,虽~者,诗之乐之,皆无害也。 ◎宋·程大昌《考古编·诗论十七》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.273s