en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
玉关人老
Pinyin
yù guān rén lǎo
Explanation
Meaning
借指久戍思归之情。
Context
《后汉书·班超传》载:班超戍守西域,凡三十一年。年老思归,上和帝疏云:“臣不敢望到酒泉郡,但原生入玉门关。”《宋史·蔡挺传》:“[挺]在渭久,郁郁不自聊,寓意词曲,有‘玉关人老’之叹。”
Example
公守边,内则能固吾圉,外则使裔夷归心,羊陆见称,徒以此耳。但~,不容不丞召归,伏惟与时御宜,促装以俟。 ◎宋·张孝祥《与杨抑之书》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s