en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
驭凤骖鹤
Pinyin
yù fèng cān hè
Explanation
Meaning
驾凤骑鹤。传说中仙人多驾鹤升天,故用以比喻仙人或得道之士。今常作为哀挽妇女用语。
Context
唐·吴融《和皮博士赴上京观中修灵》诗:“鹤驭已从烟际下,凤膏还向月中焚。白云乡路看看到,好驻流年翊圣文。”
Example
唐武宗嗣历改元会昌。爱~之仪。薄点黑降龙之教。乃下郡国毁庙塔令沙门复。 ◎《神僧传》卷九
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s