en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
鹬蚌相持,渔人得利
Pinyin
yù bàng xiāng chí yú rén dé lì
Explanation
Meaning
比喻双方相持不下,而使第三者从中得利。
Context
《战国策·燕策二》记载:蚌张开壳晒太阳,鹬去啄它,嘴被蚌壳夹住,两方面都不相让。渔翁来了,把两个都捉住了。
Example
这真叫做‘~’。若是倪善继存心忠厚,兄弟和睦,肯将家私平等分析,这千两黄金,弟兄大家该五百两,怎到得滕大尹之手? ◎《古今小说·滕大尹鬼断家私》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s