en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
欲人勿知,莫若勿为
Pinyin
yù rén wù zhī mò ruò wù wéi
Explanation
Meaning
想要别人不知道,不如自己不去做(多指坏事)。
Context
《汉书·枚乘传》:“欲人勿闻,莫若勿言;欲人勿知,莫若勿为。”《晋书·苻坚载记上》:“谚曰:‘欲人勿知,莫若勿为。’声无细而弗闻,事未形而必彰者,其此之谓也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s