en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
鹬蚌相持,渔翁得利
Pinyin
yù bàng xiāng chí yú wēng dé lì
Explanation
Meaning
比喻双方争执不下,两败俱伤,让第三者占了便宜。
Context
《战国策·燕策二》记载:蚌张开壳晒太阳,鹬去啄它,嘴被蚌壳夹住,两方面都不相让。渔翁来了,把两个都捉住了。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s